Det du lurer på om uføretrygd!

Uføretrygd.com

Beregning av uføretrygd

 

Hvordan beregnes uføretrygd?

 

Utregning av hva man har krav på å motta i  uføretrygd ved uføre, kan fremstå som noe komplisert og er omfattende. Det er en lovendring på trappen som trolig vil gjelde fra 2015 og som vil forenkle beregningen samt gjøre det enklere å kombinere uføretrygd med deltidsarbeid. Vi forholder oss imidlertid er til det gjeldende regelverket som gjelder nå.

 

Beregning av uføretrygd er veldig lik beregning av alderspensjon.

 

Uføretrygd beregnes i stor grad som alderspensjon. Dersom du imidlertid havner under kriteriene som "ung ufør" kan du få bedre betingelser enn beregningsmodellen for alderspensjon vil gi deg. I grunnpensjon har du krav på 1G ved minimum 40 års botid i Norge. Dersom botiden er mindre reduseres grunnpensjonen. Deretter har du krav på tilleggspensjon som avhenger av antall år du har opparbeidet deg pensjonspoeng og hvor høy arbeidsinntekten har vært. Minstetiden er 3 år.

 

Muligheter for ekstra tillegg i uføretrygden!

 

Du kan også søke om forsørger tillegg dersom du forsørger barn under 18 år eller ektefelle uten egen inntekt. Det kan også oppnås særtillegg for eksempel for enslige eller for personer som har tjent opp lav tileggspensjon.

 

Regelverket vedrørende uføretrygd er omfattende. Ovenstående er en betydelig forenkling og kan fremstå som misvisende i ditt spesielle tilfelle. Rådfør deg derfor alltid med advokat og/ eller NAV da dette sannsynligvis har stor betydning for din økonomiske fremtid.

Copyrighted content. All Rights Reserved.